прочкување

(зошто на прочка не се прочкува,  или зошто прочка не се вика прошка???) долг период без потреба, желба и мерак … More